Informace k úplatě za zájmové vzdělávání

 

Obecné informace - informace k úplatě za zájmové vzdělávání = ZÁPISNÉ

Členem zájmového útvaru (kroužku) se stává zájemce po odevzdání vyplněné podepsané přihlášky auhrazení úplaty za zájmové vzdělávání (zápisného).
Zájmové útvary pracují celý školní rok, zájemce se tedy přihlašuje na CELÝ ŠKOLNÍ ROK. Odhlášení je možné pouze písemnou formou z důvodů uvedených v zásadách na webových stránkách DDM Vratimov. V době prázdnin a školního volna kroužky nejsou. Cena kroužku je kalkulována na počet plánovaných schůzek, kdy dny školního volna nejsou započítány.
Ceny zápisného v nabídce jsou uvedeny za celý školní rok. Zápisné je nutno uhradit do 31. 10. 2019.
 
Ve výjímečných případech je možno zápisné rozložit do dvou splátek na základě písemné žádosti rodičů (uložena v dokumentech na webu DDM Vratimov nebo vytištěná na recepci). Žádost schvaluje ředitelka DDM Vratimov. V případě schválení žádosti musí být poslední splátka uhrazena do 31. 12. 2019.
Ředitelka DDM Vratimov může na základě písemné žádosti rodičů při splnění předepsaných podmínek poskytnout slevu až 100 % z ceny zápisného (bližší informace na webu nebo osobně).
V týdnu 16. – 20. září 2019 proběhnou ukázkové lekce kroužků dle platného rozvrhu. Na tyto lekce můžou přijít zájemci v doprovodu svých rodičů bez nutnosti se přihlašovat a paltit zápisné. Každý má právo navštívit libovolný počet kroužků. Jedinou podmínkou jsou přezůvky.
Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od pondělí 23. září 2019 dle platného rozvrhu. Činnost kroužků bude ukončena v týdnu od 25. května. do 29. května 2020.
Přihlášení do kroužku lze provést osobně na recepci DDM Vratimov, telefonicky, e-mailem nebo on-line na webu DDM Vratimov. Zápisné je možno uhradit v hotovosti na recepci DDM Vratimov nebo převodem z účtu dle údajů uvedených v příkaze k úhradě na přihlášce.
Bližší informace Vám podáme osobně na DDM Vratimov nebo je naleznete na webových stránkách www.ddmvratimov.cz.Cenu kroužku můžete hradit:

1. v hotovosti do pokladny v recepci DDM Vratimov

2. převodem z vašeho účtu:

Číslo účtu: 1734085319/0800

IČ:  75086778


Vždy je třeba dodržet variabilní symbol, který Vám bude přidělen jako součást přihlášky.

Součástí přihlášky je rovněž příkaz k úhradě.

Činnost kroužků bude zahájena ukázkovým týdnem od 16. 9. 2019 a ukončena v týdnu od 19. 5. 2020.
 

Zásady činnosti v zájmových útvarech DDM Vratimov

1. Členem zájmového útvaru se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí úhradu za zájmové vzdělávání (zápisné) do daného zájmového útvaru.


2. Přihláška je platná po celý školní rok, pokud nedojde k porušení „Směrnice pro činnnost ZÚ“ ze strany člena ZÚ.

3. Za porušení „Směrnice pro činnost ZÚ“ je považováno nerespektování provozního řádu DDM nebo bezpečnostních a požárních předpisů DDM. V takových případech má DDM právo vyloučit účastníka ze ZÚ bez nároku na vrácení úplaty za zájmové vzdělávání (zápisného).

4. Člena ZÚ mohou během školního roku ze ZÚ odhlásit zákonní zástupci. Zápisné se vrací pouze v případě odhlášení ze závažných důvodů (dlouhodobé onemocnění, stěhování). Vrácení zápisného vždy schvaluje ředitelka DDM.

5. V době školních prázdnin a státních svátků se ZÚ nekonají.

6. Vedoucí ZÚ přebírají zodpovědnost za členy ZÚ při jejich příchodu a po celou dobu konání ZÚ. Nezodpovídají za děti cestou na ZÚ a cestou domů.

7. V případě, že odpadne schůzka ZÚ, budou o tom rodiče včas informováni telefonem uvedeném na přihláškách, popř. e-mailem.

8. Na první schůzce ZÚ jsou všichni členové ZÚ seznámeni s provozním řádem DDM a s bezpečnostními a požárními předpisy, které jsou povinni dodržovat.

9. Zájmové útvary DDM Vratimov ve školním roce 2019/2020 zahajují svou činnost v týdnu od 23. 9. do 27. 9. 2019 ukázkovým týdnem a ukončují v týdnu od 25. 5. do 29. 5. 2020, pokud není u kroužku uvedeno jinak.

10. V DDM Vratimov se přezouváme – vlastní přezůvky jsou podmínkou účasti v kroužku i na další činnosti.


Jak se přihlásit?

Přihlášku získá zájemce na základě osobního, telefonického nebo mailového požadavku, ve kterém uvede – název ZÚ, jméno a příjmení přihlašovaného, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovnu, jména obou rodičů včetně telefonních a mailových kontaktů, informaci o tom, zda dítě bude z kroužku odcházet samostatně nebo ho vedoucí bude předávat rodičům. Na základě této žádosti bude v informačním systému vytvořena přihláška s variabilním symbolem. Dle Vašeho požadavku Vám přihlášku vytiskneme na recepci nebo zašleme mailem.

Vždy je nutné přihlášku opatřit podpisem rodičů a odevzdat na recepci DDM Vratimov (popřípadě zaslat poštou).


Jak se přihlásit on-line?

Aby bylo možné zájemce (dítě nebo dospělého) přihlásit do kroužku / kurzu, musí již mít registraci v naší evidenci (účast v některém z kroužků nebo kurzů v minulých letech, účast na táboře či prázdninovém programu). Pokud registraci ještě nemá, je třeba se přihlásit osobně v DDM Vratimov nebo telefonicky či emailem.

V případě, že již máte registraci v naší evidenci, pokračujte dalším krokem

- Klientské centrum - registrace.

Pozor, pokud jste při registraci neuvedli emailovou adresu nebo je adresa chybná, přihlášení nebude možné!  V takovém případě prosím kontaktujte DDM Vratimov.

Po obdržení hesla pro přihlášení se můžete v tomto formuláři přihlásit do kroužku / kurzu, který máte vybraný.  Systém vám nabídne přihlášení těch osob, které jsou u nás registrované na vámi zadanou emailovou adresu. Po vyplnění dalších potřebných údajů a odeslání požadavku dostanete potvrzovací email o přijetí vašeho požadavku.

Pozor - v tomto kroku se ještě nejedná o závaznou přihlášku!

Přijaté požadavky vyřizují pracovníci DDM zpravidla do dvou pracovních dnů,  

o výsledku vás budeme informovat emailem.

V případě, že bude vaše přihláška přijata, dostanete pokyny k platbě a případné další informace.

Platbu proveďte podle pokynů v závazné přihlášce.

Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné vašemu požadavku vyhovět

(např. nedostačující kapacita či naopak nízká  naplněnost),budeme vás rovněž informovat.

Jestliže nedostanete do dvou pracovních dnů emailem žádnou informaci,

prosíme, kontaktujte DDM Vratimov nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit.Jak postupovat při odhlášení nebo vrácení uhrazeného účastnického poplatku?

Rodič popřípadě zákonný zástupce podá písemnou žádost o vrácení účastnického poplatku / odhlášení ze zájmového útvaru. Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.) nebo důvodů na straně DDM Vratimov.
Účastníka, který se bez omluvy čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!

Kontakty

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace

Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov

Tel.: 596 733 990

e-mail: info@ddmvratimov

www.ddmvratimov.cz


Pro kroužky na DDM Vratimov a ZŠ Vratimov:

Bc. Marcela Grácová – tel.: 596 732 333, mobil: 739 201 077,

e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz


Pro kroužky na pobočkách (Řepiště, Paskov, Václavovice, Žabeň, Sviadnov):

Věra Pacíková – tel.: 596 732 333, mobil: 734 443 694,

e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz